GUIÓ CAMPANYA 2024.

 • PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
 • PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS JUVENILS.

Els Pressupostos Participatius

Els pressupostos participatius són un mecanisme de participació i gestió del municipi, per mitjà d’ un procés democràtic en què la ciutadania decideix de manera directa a que es destina una part del pressupost municipal.

Els pressupostos participatius tenen com a principal objectiu la participació directa de la ciutadania en aquest procés, per tal d’establir les seues principals demandes i preocupacions en matèria d’inversió i despesa corrent i incloure-les en el pressupost anual.

Quina quantitat destina l'Ajuntament?

La quantitat destinada als pressupostos participatius per al 2024 és de 70.000,00 €, que es divideixen així:

 1. Pressupostos participatius: 50.000€
  • 30.000€ per a inversions
  • 20.000€ per a despesa corrent o desenvolupament d’ activitats
 2. Pressupostos participatius juvenils: 20.000€
  • 10.000€ per a inversions
  • 10.000€ per a despesa corrent o desenvolupament d’ activitats

Els participants

La participació en el procés està oberta a totes les persones majors de 16 anys i empadronades a Xixona a data 1 de gener de 2024.

La participació en el procés juvenil està oberta a totes les persones entre 12 i 30 anys i empadronades a Xixona a data 1 de gener de 2024.

Com es pot participar?

La presentació de propostes es podrà realitzar per dues vies: presencialment a les urnes o telemàticament (a través de la pàgina web xixonaparticipa.com).

Per a les propostes presentades a les urnes, hi haurà un imprès facilitat per l’ Ajuntament.

Les propostes via online són individuals i s’haurà de facilitar el DNI i una adreça de correu electrònic.

La votació de les propostes es podrà realitzar per dues vies: presencialment a les urnes o telemàticament (a través de la pàgina web xixonaparticipa.com).

Les votacions via online són individuals i s’haurà de facilitar el DNI i una adreça de correu electrònic.

Per a les votacions presentades a les urnes, hi haurà un imprès en el qual es podrà votar seleccionant les propostes desitjades d’ un llistat, indicant el DNI.

Naturalesa de les propostes.

Les propostes podran ser d’inversió o de desenvolupament d’activitats.

 

Estarien englobades en quatre àmbits:

A) MOBILITAT-ACCESSIBILITAT: Zones d’ estacionament, semàfors, passos de vianants, rotondes, voreres, carrils bici, clavegueram, il·luminació viària, conversió en zona de vianants de carrers.

B) ESPAIS OBERTS I PÚBLICS: Equipaments de parcs i jardins, mobiliari, zones infantils, zones per a gossos, paratges naturals, repoblació, solars i places.

C) EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES: Millora d’instal·lacions municipals (esportives, educatives, culturals, centres de majors, etc.), rehabilitació d’edificis públics (edificis municipals, monuments històrics, altres zones d’interès), innovació i noves tecnologies (panells solars, punts de recàrrega cotxes elèctrics, etc.), contenidors.

D) PROJECTES MUNICIPALS: Campanyes generals, campanyes educatives, propostes activitats socioculturals (formatives, recreatives, lúdiques, etc.).

 

Per al procés participatiu juvenil, aquests seran els àmbits:

A) MOBILITAT – ACCESSIBILITAT – MEDI AMBIENT: activitats per a incentivar la cura del planeta a través de tallers de reciclatge, complementar el voluntariat de la regidoria de Medi ambient amb voluntariat ambiental dirigit especialment a les persones joves de Xixona, tallers per a promoure l’oci ambiental entre els persones joves…

B) OCI I TEMPS LLIURE: tallers dins del programa “Viu L’Estiu”, que poden ser segons les propostes (producció audiovisual, fotografia, pintura, etc), donar vida als carrers de Xixona a través d’activitats i intervencions d’art urbà, activitats aquàtiques, concerts juvenils, carpa i organització de festa cap d’any (especial joves) activitats a demanda d’oci nocturn.

C) EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES: millora de les instal·lacions destinades a l’espai jove en l’edifici del Cuernero (instal·lació d’aire condicionat, calefacció), millora i ampliació de l’equipament de l’edifici (mobiliari per a un aula de cursos cursos), compra de nou mobiliari. Creació d’una web amb tota la informació per a els/les joves.

D) PROGRAMES JUVENILS: cursos d’educació no formal (MAT, DAT, primers auxilis, idiomes, etc.). Campanyes educatives sobre salut (xarrades informatives i tallers sobre substàncies psicoactives i addiccions, alimentació saludable, sexualitat, assetjaments i conductes violentes, ciberviolencia etc …) Tallers informatius per a fomentar l’associacionisme (requisits i assessorament per a crear una associació juvenil) i el voluntariat juvenil. Programa anual d’assessorament psicoafectiu, (com gestionar l’ansietat durant els exàmens, salut mental) i d’orientació sexoafectiva.

Presentació de propostes.

La presentació de propostes es podrà realitzar per dues vies: presencialment a les urnes o telemàticament (a través de la pàgina web).

Cada persona podrà presentar un màxim d’ 1 proposta. S’haurà d’identificar amb el seu DNI, excepte els joves entre 12 i 16 anys, que faran la proposta de forma presencial a les instal·lacions de l’IES Xixona.

El període de presentació de propostes serà el dia 12 al 26 de gener de 2024.

Les propostes han de:

 1. Ser una proposta concreta, de fàcil execució que genere oportunitats a la zona per millorar-la i potenciar-la.
 2. Beneficiar el màxim nombre de ciutadans i ciutadanes, però que no provoque desequilibris entre els barris.
 3. Ser inclusives, per a tots els col·lectius de la societat.
 4. Ser innovadores, idea nova i original.
 5. Ser sostenibles (que tinga continuïtat a llarg termini als àmbits socials, econòmics i territorials).

Aquelles propostes que estiguen contemplades dins dels criteris de viabilitat recollits en aquest guió, passaran a la fase de valoració.

Els criteris de viabilitat d’ una proposta són els següents:

 1. Activitat o inversió que es puga realitzar dins del període d’ 1 any. No s’admetran les activitats o inversions plurianuals.
 2. Activitat/s inferiors a 15.000,00 €
 3. Inversió/s inferiors a 30.000,00 €

A tenir en compte: La major part de les inversions exigeixen PROJECTE previ: arquitectònic o d’ enginyeria. El cost del projecte ha d’ estar recollit dins la inversió.

Motius de NO viabilitat:

I = INCORRECTAS

R = REPETIDA

PP = PROPIETAT PRIVADA

EPA = EXCEDE PRESSUPOST ASSIGNAT

EP = EXECUCIÓ EN PROCÉS

NCM = NO COMPETÈNCIA MUNICIPAL

EPP = EXIGEIX PROCEDIMENTS PREVIS

RF =RE-FORMULADA

MT = MOTIUS TÈCNICS

 • Propietat privada: L’Ajuntament NO pot actuar sobre propietats. Es van repetir les propostes sobre inversió en façanes, recuperació de tal o qual edifici, inversions en determinats solars, etc. L’ajuntament NO pot invertir en façanes, edificis o solars que no són de la seva propietat.
 • Execució en procés. Es realitzen propostes d’inversions ja planificades i aprovades pel Ple o per Alcaldia o fins i tot que s’estan executant.
 • Exigeix procediments previs: Exigeix redacció de projecte i/o aprovació prèvia per part de GVA o de Diputació, o implica procediment de licitació feixuc i que supera el termini de l’anualitat.
 • Motius tècnics: Hi ha informe o recomanacio tècnica en contra de la proposta. Exemple: durant l’anualitat anterior se sol·licitava la instal·lació de contenidors en determinades ubicacions. La gestió d’escombraries està subcontractada i l’increment de contenidors implica un increment del servei de recollides que implicaria una revisió del contracte de concessió del servei que a més és plurianual, la qual cosa faria inviable la proposta. Però fins i tot així, les ubicacions dels contenidors estan estudiades i els punts sol·licitats tenen contraindicacions o no són recomanats pels tècnics.

Telemàticament.

Per internet a la pàgina web xixonaparticipa.com

Les propostes presentades per internet passen a la selecció de propostes (punt 2.3) i  valoració de propostes (punt 2.4)

Selecció de les propostes.

El Departament de Participació Ciutadana és l’encarregat de la canalització de les propostes ciutadanes.

Les seues principals funcions són:

 • Avaluació del procés del Pressupost Participatiu de l’any anterior i modificació si és procedent del present reglament per a la seua aplicació en la següent anualitat.
 • Desestimar les propostes que no reunisquen els criteris de viabilitat exposats en aquest guió.
 • Resolució de conflictes que pogueren produir-se al llarg del procés.
 • Assessorament als departaments de l’ Ajuntament que tinguen propostes per a valorar.
 • Priorització de les propostes d’acord amb el nombre de vots obtinguts.
 • Seguiment dels acords adoptats per a l’execució de les propostes.

Valoració de les propostes.

A partir del 29 de gener de 2024 es passaran les propostes als departaments competents perquè en facen la valoració tècnica, administrativa i econòmica i si són viables, que es realitzarà fins al 4 de març.

Els tècnics municipals de cada departament faran una valoració individual de cada proposta rebuda. Aquesta valoració implica:

 1. Determinar la viabilitat administrativa, tècnica i/o econòmica de les propostes.
 2. Desestimar les propostes que no compleixen amb els criteris de viabilitat.
 3. Realitzar una valoració econòmica les propostes.

Del 4 al 7 de març de 2024, el departament de participació ciutadana recollirà les propostes valorades pels departaments municipals i confeccionarà el llistat de propostes que ixen a votació, així com el llistat de les propostes desestimades pels tècnics municipals.

Votació de propostes.

Una vegada recollides totes les propostes valorades pels tècnics dels departaments municipals competents i que siguen viables, es faran públiques per a la seua votació a partir del 8 de març de 2024.

Per a la votació, les propostes s’ ordenaran per ordre de recepció.

Les propostes es podran votar del 8 al 22 de març de 2024.

Per a poder votar serà necessari el DNI i un correu electrònic vàlid, excepte els joves entre 12 i 16 anys, que votaran de forma presencial en les instal·lacions de l’IES Xixona. Es comprovarà que el DNI és correcte i que està en el cens com a votant.

Cada persona podrà votar fins a 2 propostes d’ inversió i 2 propostes d’activitats.

Resultats votacions.

Els resultats de les votacions amb les propostes més votades s’anunciarà el 27 de març de 2024.

No hi ha un nombre de propostes concret. Cada proposta té un cost aproximat i en aquest procés se seleccionaran les propostes més votades.

Del 12 al 26 de gener. Període recollida de propostes:

 • Online, a la pàgina web xixonaparticipa.com
 • Presencialment a les urnes situades:
  • Biblioteca Pública Municipal. (matí i vesprada)
  • Ajuntament de Xixona. (matí)
  • IES Xixona

Fins al 4 de març: Estudi de les propostes.

Del 8 al 22 de març: Període de votacions de les propostes.

 • Online, a la pàgina web xixonaparticipa.com
 • Presencialment a les urnes situades:
  • Biblioteca Pública Municipal. (matí i vesprada)
  • Ajuntament de Xixona. (matí)
  • IES Xixona

El 31 de març: resultats de les votacions amb les propostes més votades