GUIÓ PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS XIXONA. CAMPANYA 2022.

Els Pressupostos Participatius

Els Pressupostos Participatius son un mecanisme de participació i gestió del municipi, per mitjà d’un procés democràtic en el qual la ciutadania decideix de manera directa a què és destina una part del pressupost municipal.

Els Pressupostos Participatius tenen com a principal objectiu la participació directa de la ciutadania en aquest procés, a fi d’establir les seues principals demandes i preocupacions en matèria d’inversió i despesa corrent i incloure-les en el pressupost anual de l’any següent.

La quantitat destinada als Pressupostos Participatius per al 2022 és de 70.000,00€ (increment de 10.000,00 € pel que fa a l’any anterior), dels quals 50.000€ van destinats a propostes d’inversió i 20.000,00€ a propostes d’activitats.

Quina quantitat destina l’Ajuntament als pressupostos participatius?

Els pressupostos participatius que es decideixen en 2021, s’executaran a partir de 2022. Estan dotats amb 70.000€ (increment de 10.000,00 € pel que fa a l’any anterior). Aquesta quantitat es dividirà en dues parts: 50.000€ que es destinaran a inversions, i 20.000€ destinats al desenvolupament d’activitats.

Els participants

La participació en el procés està oberta a totes les persones majors de 16 anys i empadronades a Xixona a data 1 de setembre de 2021.

Com es pot participar?

La presentació de propostes es podrà realitzar per dos vies: presencialment als tallers participatius o telemàticament (a través de la pàgina web xixonaparticipa.com).

Les propostes via online son individuals i s’haura de facilitar el DNI i una adreça de correu electrònic.

La votació de les propostes es podrà realitzar per dos vies: presencialment a les urnes o telemàticament (a través de la pàgina web xixonaparticipa.com).

Les votacions via online son individuals i s’haura de facilitar el DNI i una adreça de correu electrònic.

Per a les votacions presentades a les urnes, hi haurà un imprès en el qual es podrà votar seleccionant les propostes desitjades d’un llistat, indicant el DNI.

Naturalesa de les propostes.

Les propostes podran ser d’inversió o d’activitats.

Estarien englobades en quatre àmbits:

A) MOBILITAT-ACCESSIBILITAT: Zones d’estacionament, semàfors, pas de vianants, rotondes, voreres, carrils bici, clavegueram, il·luminació viària, conversió en zona de vianants de carrers.

B) ESPAIS OBERTS I PÚBLICS: Equipaments de parcs i jardins (El Cuarnero, El Barranc de la Font…), mobiliari, zones infantils, zones per a gossos, paratges (Els Plantadets, La Carrasqueta, La Sarga, La Font de Vivens, Font d´Alécua, Font de Bugaia, etc.), repoblació, solars i places.

C) EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES: Millora d’instal·lacions municipals (esportives, educatives, culturals, centres juvenils, centres de majors, etc.), rehabilitació d’edificis públics (edificis municipals, monuments històrics, altres zones d’interès), innovació i noves tecnologies (panells solars, punts de recàrrega cotxes elèctrics, etc.), contenidors.

D) PROJECTES MUNICIPALS: Campanyes generals, Campanyes Educatives, Propostes Activitats Socioculturals (formatives, recreatives, lúdiques, etc.).

Presentació de propostes.

La presentació de propostes es podrà realitzar per dos vies: presencialment als taller participatius o telemàticament (a través de la pagina web).

Cada persona podrà presentar un nombre màxim de 1 proposta. Haurà de identificar-se amb el seu DNI, per a l’opció online.

El període de presentació de propostes serà del dia 9 de setembre de 2020 fins al dia 23 setembre de 2021.

Les propostes deuen:

 • Ser una proposta concreta, de fàcil execució que genere oportunitats en la zona per a millorar-la i potenciar-la.
 • Beneficiar al màxim nombre de ciutadans i ciutadanes, però que no provoque desequilibris entre els barris.
 • Ser inclusives, per a tots els col·lectius de la societat.
 • Ser innovadores, idea nova i original.
 • Ser sostenibles (que tinga continuïtat a llarg termini als àmbits socials, econòmics i territorials).

Aquelles propostes que estiguen contemplades dins dels criteris de viabilitat recollits en aquest guió, passaran a la fase de valoració.

Els criteris de viabilitat d’una proposta son els següents:

 • Activitat o inversió que es puga realitzar dins del període d’1 any. No s’admetran les activitats o inversions plurianuals.
 • Activitat/s inferiors a 15.000,00 €
 • Inversió/s inferiors a 40.000,00 €

A tenir en compte: La major part de les inversions exigeixen PROJECTE previ: arquitectònic o d’enginyeria. El cost de el projecte ha d’estar recollit dins de la inversió.

 • Propostes CONCRETES. Definides: No és el mateix “dotar de jocs els parcs” que “instal·lar 2/3 jocs al Parc del cuarnero per a nens de 2 a 10 anys”. Mentre que “dotar de jocs els parcs” no delimita el parc, ni la quantitat de jocs, ni l’edat de a qui va dirigits els mateixos (hi ha jocs per a nens petits, per pre-adolescents, per a adults, etc.). Probablement si la proposta inconcreta guanyara, es realitzaria la inversió però el proponent no quedaria satisfet per no estar aquests jocs on pretenia, ni dirigits a la franja d’edat que tenia en ment.
 • Activitats o inversions que no són competència municipal. Si bé les competències municipals afecten a ambdues qüestions, la seua incidència és major en les inversions. La mobilitat (autobusos, carreteres, accessos municipals, etc.) no depenen de l’Ajuntament sinó de la Generalitat, a l’igual que la Sanitat, l’Educació, etc.

Això no vol dir que no es puguen fer millores en aquests temes: petites inversions a les escoles (instal·lació de compostadors, per exemple) o alguna inversió ornamental en els accessos. Però fins i tot aquestes exigiran autoritzacions prèvies de les conselleries amb competències i això impedirà que s’executen en l’anualitat prevista.

Una altra proposta recurrent són les rotondes d’accés amb estàtues. Requereix projecte, supervisió de el projecte i aprovació per Conselleria i la despesa menor (el qual fins i tot pot arribar a superar els 40.000,00 €) seria el de l’estàtua.

I = INCONCRETA
R = REPETIDA
PP = PROPIETAT PRIVADA
EPA = EXCEDEIX PRESSUPOST ASSIGNAT
EP = EXECUCIÓ EN PROCÉS
NCM = NO COMPETÈNCIA MUNICIPAL
EPP = EXIGEIX PROCEDIMENTS PREVIS
RF = RE-FORMULADA
MT = MOTIUS TÈCNICS

 • Propietat privada: L’Ajuntament NO pot actuar sobre propietats. Es van repetir les propostes sobre inversió en façanes, recuperació de tal o qual edifici, inversions en determinats solars, etc. L’ajuntament NO pot invertir en façanes, edificis o solars que no són de la seva propietat.
 • Execució en procés. Es realitzen propostes d’inversions ja planificades i aprovades pel Ple o per Alcaldia o fins i tot que s’estan executant.
 • Exigeix procediments previs: Exigeix redacció de projecte i/o aprovació prèvia per part de GVA o de Diputació, o implica procediment de licitació feixuc i que supera el termini de l’anualitat.
 • Motius tècnics: Hi ha informe o recomanacio tècnica en contra de la proposta. Exemple: durant l’anualitat anterior se sol·licitava la instal·lació de contenidors en determinades ubicacions. La gestió d’escombraries està subcontractada i l’increment de contenidors implica un increment del servei de recollides que implicaria una revisió del contracte de concessió del servei que a més és plurianual, la qual cosa faria inviable la proposta. Però fins i tot així, les ubicacions dels contenidors estan estudiades i els punts sol·licitats tenen contraindicacions o no són recomanats pels tècnics.

 

Telemàticament.

Per internet a la pàgina web xixonaparticipa.com

Les propostes presentades per internet passen a la selecció de propostes (punt 2.3) i  valoració de propostes (punt 2.4)

Tallers Participatius.

Es defineixen com a grups de treball voluntari integrats per la ciutadania, on es treballaran en una primera part les necessitats de la ciutat i en una segona es faran les propostes que milloren el global de la ciutat, d’acord amb el criteris del bé comú, de la representativitat, de la inclusió, sostenibilitat, innovació.

Qualsevol ciutadà o ciutadana que ho desitge pot participar en els tallers oberts a la ciutadania, de la mateixa manera, qualsevol col·lectiu social de la ciutat, podrà col·laborar en la promoció i arreplega de propostes ciutadanes. Les votacions es realitzaran a títol individual.

Es realitzaran 2 tallers participatius:

 • Solucions col·lectives per a necessitats comuns. El dia 9 de setembre en horari de 18:00 a 21:00 hores.
 • Prioritzem les millors propostes per a Xixona. El dia 23 de setembre en horari de 18:00 a 20:00 hores.

Es realitzaran a la Casa de Cultura, Carrer de la Mare de Déu de l’Orito, 62.

Del 10 al 21 de setempbre es realitzarà un assessorament informatiu per part de l’equip tècnic de l’Ajuntament de les propostes treballades als tallers, on s’aconsellarà idees i reformulacions per a que les propostes siguen més viables o bé, es comunicarà que les propostes no són viables tal i com estan redactades per motius tècnics o perque no segueixen alguns dels criteris de viabilitat.

Una vegada treballades les propostes i amb la presentació de l’assessorament informatiu de l’equip tècnic de l’Ajuntament, es realitzarà el taller de concreció, redisseny i priorització de les propostes.

Les propostes que siguen seleccionades (d’acord amb els criteris de priorització), obtindran un segell d’autentificació i passaran a ser les primeres en la llista de les votacions.

Per a poder participar en els tallers haurà d’omplir el formulari que trobarà a continuació i remetre’l a l’Ajuntament de Xixona, Regidoria Participació Ciutadana, Av. Constitució, 6 03100- Xixona o per correu electrònic a participa@xixona.es. També es podrà fer la inscripció via web a xixonaparticipa.com.

Selecció de les propostes.

El Departament de Participació Ciutadana és l’encarregat de la canalització de les propostes ciutadanes.

Les seues principals funcions són:

 • Avaluació del procés del Pressupost Participatiu de l’any anterior i modificació si és procedent del present reglament per a la seua aplicació en la següent anualitat.
 • Desestimar les propostes que no reunisquen els criteris de viabilitat exposats en aquest guió.
 • Resolució de conflictes que pogueren produir-se al llarg del procés.
 • Assessorament als departaments de l’ Ajuntament que tinguen propostes per a valorar.
 • Priorització de les propostes d’acord amb el nombre de vots obtinguts.
 • Seguiment dels acords adoptats per a l’execució de les propostes.

Valoració de les propostes.

A partir del 21 de setembre de 2020 es passaran les propostes als Departaments competents per tal de que facen la valoració tècnica, administrativa i econòmica de les mateixes i si són viables, que es realitzarà  fins al 15 d’octubre.

Els tècnics municipals de cada departament faran una valoració individual de cada proposta rebuda. Aquesta valoració implica:

 • Determinar la viabilitat administrativa, tècnica i/o econòmica de les propostes.
 • Desestimar les propostes que no complisquen amb els criteris de viabilitat.
 • Realitzar una valoració econòmica les propostes.

Del 24 de setembre al 26 de novembre de 2021, el departament de participació ciutadana arreplegarà les propostes valorades pels departaments municipals i confeccionarà el llistat de propostes que ixen a votació, així com el llistat de les propostes desestimades pels tècnics municipals.

Votació de propostes.

Una vegada arreplegades totes les propostes valorades pels tècnics dels departaments municipals competents i que siguen viables, es faran publiques per a la seua votació a partir del 29 d’octubre de 2021.

Les primeres propostes del llistat de votació seran aquelles formulades i seleccionades pels tallers participatius i comptaran amb un segell d’autentificació.

Les propostes es podran votar del 29 d’octubre al 9 de novembre de 2021.

Per a poder votar serà necessari el DNI i un correu electrònic vàlid. Es comprovarà que el DNI és correcte i que està en el cens com a votant (persones majors de 16 anys i empadronades a Xixona a data 1 de setembre de 2021).

Cada persona podrà votar fins a 2 propostes de inversió i 2 propostes d’activitats.

Resultats votacions.

Els resultats de les votacions amb les propostes més votades s’anunciarà el 12 de novembre de 2021.

No n’hi ha un nombre de propostes concret. Cada proposta té un cost aproximat i en aquest procés es seleccionaran les propostes més votades fins arribar als 50.000,00€ consignats per a inversions i 20.000,00€ consignats per a les activitats.

Del 9 de setembre al 23 de setembre. Període arreplegada de propostes:

 • Online, en la pàgina web xixonaparticipa.com
 • Als  tallers participatius:
  • El dia 9 de setembre en horari de 18:00 a 21:00 hores.
  • El dia 23 de setembre en horari de 18:00 a 20:00 hores.

Es realitzaran a la Casa de Cultura, Carrer de la Mare de Déu de l’Orito, 62.

Del 10 al 21 de setembre: assessorament de l’equip tècnic de l’Ajuntament de les propostes treballades en els tallers.

Del 24 de setembre al 26 d’octubre: Confecció del llistat de propostes per a votació i de les desestimades.

Del 29 d’octubre al 9 de novembre: Període de votacions de les propostes.

 • Online, en la pàgina web xixonaparticipa.com
 • Presencialment a les urnes situades:
  • Biblioteca Pública Municipal. Carrer de Mallorca, 15  (Matí i Vesprada)
  • Ajuntament de Xixona. Av. Constitució, 6 (Matí)

El 12 de novembre: resultats de les votacions amb les propostes més votades.