GUIÓ PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS XIXONA. CAMPANYA 2021.

Els Pressupostos Participatius

Els Pressupostos Participatius son un mecanisme de participació i gestió del municipi, per mitjà d’un procés democràtic en el qual la ciutadania decideix de manera directa a què és destina una part del pressupost municipal.

Els Pressupostos Participatius tenen com a principal objectiu la participació directa de la ciutadania en aquest procés, a fi d’establir les seues principals demandes i preocupacions en matèria d’inversió i despesa corrent i incloure-les en el pressupost anual de l’any següent.

La quantitat destinada als Pressupostos Participatius per al 2021 és de 60.000,00€, dels quals 40.000€ van destinats a propostes d’inversió i 20.000,00€ a propostes d’activitats.

Quina quantitat destina l’Ajuntament als pressupostos participatius?

Els pressupostos participatius que es decideixen en 2020, s’executaran a partir de 2021. Estan dotats amb 60.000€. Aquesta quantitat es dividirà en dues parts: 40.000€ que es destinaran a inversions, i 20.000€ destinats al desenvolupament d’activitats.

Els participants

La participació en el procés està oberta a totes les persones majors de 16 anys i empadronades a Xixona a data 1 de setembre de 2020.

Com es pot participar?

La presentació de propostes es podrà realitzar per dos vies: presencialment als tallers participatius o telemàticament (a través de la pàgina web xixonaparticipa.com).

Les propostes via online son individuals i s’haura de facilitar el DNI i una adreça de correu electrònic.

La votació de les propostes es podrà realitzar per dos vies: presencialment a les urnes o telemàticament (a través de la pàgina web xixonaparticipa.com).

Les votacions via online son individuals i s’haura de facilitar el DNI i una adreça de correu electrònic.

Per a les votacions presentades a les urnes, hi haurà un imprès en el qual es podrà votar seleccionant les propostes desitjades d’un llistat, indicant el DNI.

Naturalesa de les propostes.

Les propostes podran ser d’inversió o d’activitats.

Estarien englobades en quatre àmbits:

A) MOBILITAT-ACCESSIBILITAT: Zones d’estacionament, semàfors, pas de vianants, rotondes, voreres, carrils bici, clavegueram, il·luminació viària, conversió en zona de vianants de carrers.

B) ESPAIS OBERTS I PÚBLICS: Equipaments de parcs i jardins (El Cuarnero, El Barranc de la Font…), mobiliari, zones infantils, zones per a gossos, paratges (Els Plantadets, La Carrasqueta, La Sarga, La Font de Vivens, Font d´Alécua, Font de Bugaia, etc.), repoblació, solars i places.

C) EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES: Millora d’instal·lacions municipals (esportives, educatives, culturals, centres juvenils, centres de majors, etc.), rehabilitació d’edificis públics (edificis municipals, monuments històrics, altres zones d’interès), innovació i noves tecnologies (panells solars, punts de recàrrega cotxes elèctrics, etc.), contenidors.

D) PROJECTES MUNICIPALS: Campanyes generals, Campanyes Educatives, Propostes Activitats Socioculturals (formatives, recreatives, lúdiques, etc.).

Presentació de propostes.

La presentació de propostes es podrà realitzar per dos vies: presencialment als taller participatius o telemàticament (a través de la pagina web).

Cada persona podrà presentar un nombre màxim de 1 proposta. Haurà de identificar-se amb el seu DNI, per a l’opció online.

El període de presentació de propostes serà del dia 7 de setembre de 2020 fins al dia 20 setembre de 2020.

Les propostes deuen:

 • Ser una proposta concreta, de fàcil execució que genere oportunitats en la zona per a millorar-la i potenciar-la.
 • Beneficiar al màxim nombre de ciutadans i ciutadanes, però que no provoque desequilibris entre els barris.
 • Ser inclusives, per a tots els col·lectius de la societat.
 • Ser innovadores, idea nova i original.
 • Ser sostenibles (que tinga continuïtat a llarg termini als àmbits socials, econòmics i territorials).

Aquelles propostes que estiguen contemplades dins dels criteris de no viabilitat recollits en aquest guió, no passaran a la fase de valoració ni a la de votació.

Els criteris de no viabilitat d’una proposta son els següents:

 • No és una inversió o una activitat.
 • El seu cost aproximat supera els 40.000,00 €. o 20.000,00€ respectivament.
 • Està duplicada: ja s’ha fet o ja va a fer-se per l’Ajuntament o ja ha sigut seleccionada.
 • Per excessives dificultats tècniques o administratives.
 • No és competència municipal.
 • Està contemplada com a un servei bàsic que ha de prestar l’Ajuntament, arreplegada a la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local i Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
 • No és sostenible: és una proposta que comporta despeses plurianuals que superen la campanya dels Pressupostos Participatius.
 • Està pendent de realització d’un procés participatiu perquè ja ha sigut seleccionada en altres anys o en fase de execució.
 • Altres: la proposta no s’estima adequada.

Telemàticament.

Per internet a la pàgina web xixonaparticipa.com

Les propostes presentades per internet passen a la selecció de propostes (punt 2.3) i  valoració de propostes (punt 2.4)

Tallers Participatius.

Es defineixen com a grups de treball voluntari integrats per la ciutadania, on es treballaran en una primera part les necessitats de la ciutat i en una segona es faran les propostes que milloren el global de la ciutat, d’acord amb el criteris del bé comú, de la representativitat, de la inclusió, sostenibilitat, innovació.

Qualsevol ciutadà o ciutadana que ho desitge pot participar en els tallers oberts a la ciutadania, de la mateixa manera, qualsevol col·lectiu social de la ciutat, podrà col·laborar en la promoció i arreplega de propostes ciutadanes. Les votacions es realitzaran a títol individual.

Es realitzaran 3 tallers participatius:

 • Taller d’identificació de necessitats. El dia 10 de setembre en horari de 18:00 a 20:00 hores.
 • Taller de formulació de propostes. El dia 17 de setembre en horari de 18:00 a 20:00 hores.
 • Taller de concreció, redisseny i priorització de les propostes el dia 1 d’octubre, en horari de 18:00 a 20:00 hores.

Es realitzaran al Teatret a la Plaça del Convent, 3.

Del 21 d’octubre al 2 de novembre es realitzarà un assessorament informatiu per part de l’equip tècnic de l’Ajuntament de les propostes treballades als tallers, on s’aconsellarà idees i reformulacions per a que les propostes siguen més viables o bé, es comunicarà que les propostes no són viables tal i com estan redactades per motius tècnics o perque no segueixen alguns dels criteris de viabilitat.

Una vegada treballades les propostes i amb la presentació de l’assessorament informatiu de l’equip tècnic de l’Ajuntament, es realitzarà el taller de concreció, redisseny i priorització de les propostes.

Les propostes que siguen seleccionades (d’acord amb els criteris de priorització), obtindran un segell d’autentificació i passaran a ser les primeres en la llista de les votacions.

Per a poder participar en els tallers haurà d’omplir el formulari que trobarà a continuació i remetre’l a l’Ajuntament de Xixona, Regidoria Participació Ciutadana, Av. Constitució, 6 03100- Xixona o per correu electrònic a participa@xixona.es. També es podrà fer la inscripció via web a xixonaparticipa.com.

Selecció de les propostes.

El Departament de Participació Ciutadana és l’encarregat de la canalització de les propostes ciutadanes.

Les seues principals funcions són:

 • Avaluació del procés del Pressupost Participatiu de l’any anterior i modificació si és procedent del present reglament per a la seua aplicació en la següent anualitat.
 • Desestimar les propostes que no reunisquen els criteris de viabilitat exposats en aquest guió.
 • Resolució de conflictes que pogueren produir-se al llarg del procés.
 • Assessorament als departaments de l’ Ajuntament que tinguen propostes per a valorar.
 • Priorització de les propostes d’acord amb el nombre de vots obtinguts.
 • Seguiment dels acords adoptats per a l’execució de les propostes.

Valoració de les propostes.

A partir del 21 de setembre de 2020 es passaran les propostes als Departaments competents per tal de que facen la valoració tècnica, administrativa i econòmica de les mateixes i si són viables, que es realitzarà  fins al 15 d’octubre.

Els tècnics municipals de cada departament faran una valoració individual de cada proposta rebuda. Aquesta valoració implica:

 • Determinar la viabilitat administrativa, tècnica i/o econòmica de les propostes.
 • Desestimar les propostes que no complisquen amb els criteris de viabilitat.
 • Realitzar una valoració econòmica les propostes.

Del 16 al 18 d’octubre de 2020, el departament de participació ciutadana arreplegarà les propostes valorades pels departaments municipals i confeccionarà el llistat de propostes que ixen a votació, així com el llistat de les propostes desestimades pels tècnics municipals.

Votació de propostes.

Una vegada arreplegades totes les propostes valorades pels tècnics dels departaments municipals competents i que siguen viables, es faran publiques per a la seua votació a partir del 19 d’octubre de 2020.

Les primeres propostes del llistat de votació seran aquelles formulades i seleccionades pels tallers participatius i comptaran amb un segell d’autentificació.

Les propostes es podran votar del 19 al 30 d’octubre de 2020.

Per a poder votar serà necessari el DNI i un correu electrònic vàlid. Es comprovarà que el DNI és correcte i que està en el cens com a votant (persones majors de 16 anys i empadronades a Xixona a data 1 de setembre de 2020).

Cada persona podrà votar fins a 2 propostes de inversió i 2 propostes d’activitats.

Resultats votacions.

Els resultats de les votacions amb les propostes més votades s’anunciarà el 13 de novembre de 2020.

No n’hi ha un nombre de propostes concret. Cada proposta té un cost aproximat i en aquest procés es seleccionaran les propostes més votades fins arribar als 40.000,00€ consignats per a inversions i 20.000,00€ consignats per a les activitats.

SETEMBRE 2020

Del 31 de agost al 15 de setembre. Campanya publicitaria Pressupostos Participatius 2021.

Del 7 de setembre al 20 de setembre. Període arreplegada de propostes:

 • Online, en la pàgina web xixonaparticipa.com
 • Als  tallers participatius:
  • El dia 10 de setembre en horari de 18:00 a 20:00 hores.
  • El dia 17 de setembre en horari de 18:00 a 20:00 hores.

Es realitzaran al Teatret a la Plaça del Convent, 3.

Del 21 de setembre al 3 d’octubre: assessorament de l’equip tècnic de l’Ajuntament de les propostes treballades en els tallers.

OCTUBRE 2020

Dia 1 d’octubre: taller de priorització de propostes.

Es realitzaran al Teatret a la Plaça del Convent, 3.

Fins al 15 d’octubre: Període de valoració de les propostes per part dels tècnics municipals i informes tècnics de viabilitat de les propostes telemàtiques i dels tallers.

Del 16 al 18 d’octubre: Confecció del llistat de propostes per a votació i de les desestimades.

Del 19 al 30 d’octubre: Període de votacions de les propostes.

 • Online, en la pàgina web xixonaparticipa.com
 • Presencialment a les urnes situades:
  • Biblioteca Pública Municipal. Carrer de Mallorca, 15  (Matí i Vesprada)
  • Ajuntament de Xixona. Av. Constitució, 6 (Matí)

NOVEMBRE 2020

El 13 de novembre: resultats de les votacions amb les propostes més votades.